تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با

Parseh Stock - 27
Parseh Stock - 26
Parseh Stock - 25
Parseh Stock - 24

تطابق با کتاب

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با کتاب می باشد .

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده اندودانتیکس

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده دندانپزشکی کودکان

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده ارتودانتیکس

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده پریودانتیکس

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده پروتز های دندانی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده پاتولوژی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده جامعه نگر

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده تشخیص

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده دندانپزشکی ترمیمی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده مواد دندانی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده رادیولوژی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده جراحی

تطابق با فیلم

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با فیلم می باشد .

  درس جراحی

سوال ۲

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

سوال ۱۰

سوال ۱۲

سوال ۱۴

سوال ۱۷

سوال ۲۰

سوال ۱

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۹

سوال ۱۱

سوال ۱۳

سوال ۱۶

سوال ۱۸

  درس پاتولوژی

سوال ۳

سوال ۶

سوال ۹

سوال ۱۱

سوال ۱۳

سوال ۱۵

سوال ۱۷

سوال ۱۹

سوال ۱

سوال ۴

سوال ۷

سوال ۱۰

سوال ۱۲

سوال ۱۴

سوال ۱۶

سوال ۱۸

سوال ۲۰

  درس مواد دندانی

سوال ۲

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

سوال ۱۰

سوال ۱

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۹

  درس ترمیمی

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۹

سوال ۱۲

سوال ۱۴

سوال ۱۶

سوال ۱۹

سوال ۱

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

سوال ۱۰

سوال ۱۳

سوال ۱۵

سوال ۱۷

سوال ۲۰

  درس دندانپزشکی کودکان

سوال ۲

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

سوال ۱۲

سوال ۱۴

سوال ۱۶

سوال ۱

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۱۰

سوال ۱۳

سوال ۱۵

سوال ۱۹

  درس اندودانتیکس

سوال ۲

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۹

سوال ۱۱

سوال ۱۴

سوال ۱۶

سوال ۲۰

سوال ۱

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۸

سوال ۱۰

سوال ۱۲

سوال ۱۵

سوال ۱۸

  درس تشخیص

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۹

سوال ۱

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

تطابق فیلم سایر دروس به زودی قرار خواهد گرفت

تطابق با آزمون

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با آزمون می باشد .

تطابق و ارزیابی - آزمون جامع

سوالات آزمون دستیاریسوالات آزمون جامع
۲۳۰ سوال به جز درس زبان۳۰ سوال
۲۰ سوال اندودانتیکس۱ سوال
۲۰ سوال ارتودانتیکس۳ سوال
۲۰ سوال آسیب شناسی دهان و فک و صورت۱ سوال
۳۰ سوال پروتز های دندانی۲ سوال
۲۰ سوال پریودانتیکس۲ سوال
۲۰ سوال بیماری های دهان و فک و صورت۱ سوال
۲۰ سوال جراحی دهان و فک و صورت۵ سوال
۲۰ سوال دندانپزشکی ترمیمی۶ سوال
۲۰ سوال دندانپزشکی کودکان۳ سوال
۲۰ سوال رادیولوژی دهان و فک و صورت۱ سوال
۱۰ سوال مواد دندانی۴ سوال
۱۰ سوال جامعه نگر۱ سوال
آزمون دستیاری سال ۱۳۹۶

تطابق با سوالات

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با سوالات می باشد .

توجه : تطابق بانک سوالات پشتیبان ، به نسبت بسته بانک سوالات همان سال خریداری شده می باشد .

درس اندودانتیکس

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۲ - اندودانتیکسسوال ۳ (فصل هجدهم - ترابی نژاد)
سوال ۴ - اندودانتیکسسوال ۱۰ (فصل چهارم - ترابی نژاد)
سوال ۵ - اندودانتیکسسوال ۶ (فصل هجدهم - ترابی نژاد)
سوال ۶ - اندودانتیکسسوال ۲ (فصل بیستم - ترابی نژاد)
سوال ۱۱ - اندودانتیکسسوال ۸ (فصل دهم - ترابی نژاد)
سوال ۱۲ - اندودانتیکسسوال ۶ (فصل دوازدهم - ترابی نژاد)
سوال ۱۳ - اندودانتیکسسوال ۷ (فصل دوازدهم - ترابی نژاد)
سوال ۱۴ - اندودانتیکسسوال ۵ (فصل سیزدهم - ترابی نژاد)
سوال ۱۵ - اندودانتیکسسوال ۲ (فصل چهاردهم - ترابی نژاد)
تطابق و ارزیابی - اندو

درس پروتز های دندانی

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - پروتزسوال ۲ (فصل سوم - شیلینبرگ)
سوال ۴ - پروتزسوال ۴ (فصل دهم - شیلینبرگ)
سوال ۱۶ - پروتزسوال ۵ (فصل چهارم - زارب)
سوال ۲۳ (فصل پنجم - زارب)
سوال ۱۸ - پروتزسوال ۱ (فصل دوازدهم - زارب)
سوال ۱۹ - پروتزسوال ۱ (فصل دهم - زارب)
سوال ۲۰ - پروتزسوال ۲۰ (فصل پانزدهم - زارب)
سوال ۲۱ - پروتزسوال ۷ (فصل شانزدهم - زارب)
تطابق و ارزیابی - پروتز

درس تشخیص (بیماری های دهان و فک و صورت)

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۳ - تشخیصسوال ۱۰۸ (فصل سوم - برکت)
سوال ۷ - تشخیصسوال ۱۰۳ (فصل چهارم - برکت)
سوال ۲۰ - تشخیصسوال ۱۰۸ (فصل پانزدهم - فالاس)
تطابق و ارزیابی - تشخیص

درس جراحی دهان و فک و صورت

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - جراحیسوال ۴ (فصل سی و دوم)
سوال ۳ - جراحیسوال ۵ (فصل سی و یکم - مالامد)
سوال ۴ - جراحیسوال ۳ (فصل بیست و یکم - مالامد)
سوال ۵ - جراحیسوال ۷ (فصل دوم - مالامد)
سوال ۶ - جراحیسوال ۹ (فصل یکم - پیترسون)
سوال ۸ - جراحیسوال ۶ (فصل هشتم - پیترسون)
سوال ۱۰ - جراحیسوال ۲۵ (فصل سیزدهم - پیترسون)
سوال ۳۵ (فصل سیزدهم - پیترسون)
سوال ۱۱ - جراحیسوال ۴ (فصل پانزدهم - پیترسون)
سوال ۱۵ - جراحیسوال ۱۳ (فصل نوزدهم - پیترسون)
سوال ۱۶ - جراحیسوال ۲۱ (فصل بیست و پنجم - پیترسون)
سوال ۱۷ - جراحیسوال ۱۱ (فصل بیست و چهارم - پیترسون)
سوال ۱۸ - جراحیسوال ۸ (فصل بیست و ششم - پیترسون)
تطابق و ارزیابی - جراحی

درس دندانپزشکی کودکان

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۳ - دندانپزشکی کودکانسوال ۶۰ (فصل هفت - مک دونالد)
سوال ۶ - دندانپزشکی کودکانسوال ۳۵ (فصل دهم - مک دونالد)
سوال ۹ - دندانپزشکی کودکانسوال ۵ (فصل هشت - مک دونالد)
سوال ۱۰ - دندانپزشکی کودکانسوال ۱۳ (فصل نوزده - مک دونالد)
سوال ۱۱ - دندانپزشکی کودکانسوال ۱۰ (فصل بیست - مک دونالد)
سوال ۱۴ - دندانپزشکی کودکانسوال ۳۸۱ (فصل پنجم - مک دونالد)
سوال ۱۵ - دندانپزشکی کودکانسوال ۴ (فصل بیست و هفتم - مک دونالد)
سوال ۱۶ - دندانپزشکی کودکانسوال ۲ (فصل سی و یکم - مک دونالد)
سوال ۱۸ - دندانپزشکی کودکانسوال ۴ (فصل سیزدهم - مک دونالد)
سوال ۷ (فصل سیزدهم - مک دونالد)
سوال ۸ (فصل سیزدهم - مک دونالد)
سوال ۱۶ (فصل سیزدهم - مک دونالد)
تطابق و ارزیابی - اطفال

درس مواد دندانی

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - مواد دندانیسوال ۳ (فصل دوم - مک کیب)
سوال ۵ (فصل دوم - مک کیب)
سوال ۴۴ (فصل دوم - مک کیب)
سوال ۵۰ (فصل دوم - مک کیب)
سوال ۲ - مواد دندانیسوال ۴ (فصل ششم - مک کیب)
سوال ۱۰ (فصل ششم - مک کیب)
سوال ۱۱ (فصل ششم - مک کیب)
سوال ۳ - مواد دندانیسوال ۴ (فصل ششم - مک کیب)
سوال ۱۲ (فصل ششم - مک کیب)
سوال ۳۵ (فصل هفتم - مک کیب)
سوال ۲۱ (فصل هفتم - مک کیب)
سوال ۴ - مواد دندانیسوال ۸ (فصل یازدهم - مک کیب)
سوال ۱۲ (فصل یازدهم - مک کیب)
سوال ۵ (فصل دوم - مک کیب)
سوال ۱۲ (فصل هفتم - مک کیب)
سوال ۵ - مواد دندانیسوال ۱۳ (فصل شانزدهم - مک کیب)
سوال ۲ (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال ۳ (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال ۶ - مواد دندانیسوال ۱۸ (فصل هفدهم - مک کیب)
سوال ۵ (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال ۶ (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال ۷ (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال ۷ - مواد دندانیسوال ۲۵ (فصل بیست و یکم - مک کیب)
سوال ۹ - مواد دندانیسوال ۲۷ (فصل بیست و سوم - مک کیب)
سوال ۱۰ - مواد دندانیسوال ۳۲ (فصل بیست و دوم - مک کیب)
سوال ۵۶ (فصل بیست و دوم - مک کیب)
تطابق و ارزیابی - مواد دندانی

درس ارتودانتیکس

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۵ - ارتودانتیکسسوال ۱۲۷ (فصل سوم - پروفیت)
سوال ۶ - ارتودانتیکسسوال ۲۰ (فصل هفتم - پروفیت)
سوال ۸ - ارتودانتیکسسوال ۹۱ (فصل پنجم - پروفیت)
سوال ۹ - ارتودانتیکسسوال ۴۵ (فصل پنجم - پروفیت)
سوال ۱۰ - ارتودانتیکسسوال ۱۰۶ (فصل ششم - پروفیت)
سوال ۱۱ - ارتودانتیکسسوال ۵۸ (فصل ششم - پروفیت)
سوال ۱۲ - ارتودانتیکسسوال ۲۴۴ (فصل هفتم - پروفیت)
سوال ۱۳ - ارتودانتیکسسوال ۳۴ (فصل هفتم - پروفیت)
سوال ۱۴ - ارتودانتیکسسوال ۵۰ (فصل هشتم - پروفیت)
سوال ۱۵ - ارتودانتیکسسوال ۱۹ (فصل هشتم - پروفیت)
سوال ۱۶ - ارتودانتیکسسوال ۱۳ (فصل دوازدهم - پروفیت)
سوال ۱۷ - ارتودانتیکسسوال ۷۲ (فصل یازدهم - پروفیت)
تطابق و ارزیابی - ارتو

درس پاتولوژی (آسیب شناسی دهان و فک و صورت)

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۵ - پاتولوژیسوال ۱۰۸ (فصل هفتم - نویل)
سوال ۳۳ (فصل هشتم - نویل)
سوال ۷ - پاتولوژیسوال ۱۱۸ (فصل دهم - نویل)
سوال ۱۰ - پاتولوژیسوال ۹۱ (فصل دهم - نویل)
سوال ۱۱ - پاتولوژیسوال ۱۳۲ (فصل دوازدهم - نویل)
سوال ۱۲ - پاتولوژیسوال ۱۱۲ (فصل دهم - نویل)
تطابق و ارزیابی - پاتو

درس پریودانتیکس

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - پریودانتیکسسوال ۷۸ (فصل یکم - کارنزا)
سوال ۲ - پریودانتیکسسوال ۱۲ و ۱۳ (فصل بیست و پنجم - کارنزا)
سوال ۳ - پریودانتیکسسوال ۳۶ (فصل هفتم - کارنزا)
سوال ۴ - پریودانتیکسسوال ۱ (فصل چهاردهم - کارنزا)
سوال ۵ - پریودانتیکسسوال ۱۹ (فصل پانزدهم - کارنزا)
سوال ۹ - پریودانتیکسسوال ۱ (فصل بیست و سوم - کارنزا)
سوال ۱۸ - پریودانتیکسسوال ۲۰ (فصل چهل و یکم - کارنزا)
تطابق و ارزیابی - پریو

درس جامعه نگر (سلامت دهان و دندان)

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - سلامت دهان و دندانسوال ۱۰ (فصل سوم)
سوال ۱۳ (فصل سوم)
سوال ۲۶ (فصل سوم)
سوال ۲ - سلامت دهان و دندانسوال ۱۱۱ (فصل نهم)
سوال ۱۲۱ (فصل نهم)
سوال ۱۲۲ (فصل نهم)
سوال ۴ - سلامت دهان و دندانسوال ۷۵ (فصل پنجم)
سوال ۷۲ (فصل چهارم)
سوال ۵ - سلامت دهان و دندانسوال ۹۶ (فصل هفتم)
سوال ۶ - سلامت دهان و دندانسوال ۹۹ (فصل هفتم)
سوال ۷ - سلامت دهان و دندانسوال ۱۱۸ (فصل نهم)
سوال ۱۲۱ (فصل نهم)
سوال ۱۲۳ (فصل نهم)
سوال ۹ - سلامت دهان و دندانسوال ۱۶۰ (فصل دوازدهم)
سوال ۱۰ - سلامت دهان و دندانسوال ۱۲۳ (فصل نهم)
سوال ۱۷۳ (فصل سیزدهم)
تطابق و ارزیابی - سلامت دهان و دندان

درس دندانپزشکی ترمیمی

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - ترمیمیسوال ۴۷ (فصل نهم - کریگ)
سوال ۵۸ (فصل سیزدهم - کریگ)
سوال ۲ - ترمیمیسوال ۲ (فصل یکم - آرت)
سوال ۲۸ (فصل یکم - آرت)
سوال ۳ - ترمیمیسوال ۷۴ (فصل ششم - شوارتز)
سوال ۶۸ (فصل دوم - آرت)
سوال ۴ - ترمیمیسوال ۱۱ (فصل دهم - کریگ)
سوال ۴۵ (فصل دهم - کریگ)
سوال ۵ - ترمیمیسوال ۱۱ (فصل دهم - کریگ)
سوال ۶ - ترمیمیسوال ۳۸ (فصل هفتم - شوارتز)
سوال ۸ - ترمیمیسوال ۳۱ (فصل دهم - کریگ)
سوال ۹ - ترمیمیسوال ۳۸ (فصل پانزدهم - آرت)
سوال ۱۰ - ترمیمیسوال ۱۱ (فصل یازدهم - شوارتز)
سوال ۶۱ (فصل یازدهم - شوارتز)
سوال ۱۱ - ترمیمیسوال ۷۹ (فصل هفتم - شوارتز)
سوال ۱۲ - ترمیمیسوال ۴ (فصل سوم - آرت)
سوال ۱۳ - ترمیمیسوال ۶۱ (فصل دوم - آرت)
سوال ۸۱ (فصل دوم - آرت)
سوال ۱۴ - ترمیمیسوال ۹ (فصل سیزدهم - آرت)
سوال ۵ (فصل سیزدهم - آرت)
سوال ۱۵ - ترمیمیسوال ۸۱ (فصل نهم - کریگ)
سوال ۱۶ - ترمیمیسوال ۲۹ (فصل سیزدهم - کریگ)
سوال ۷۷ (فصل سیزدهم - کریگ)
سوال ۱۹ - ترمیمیسوال ۲۴ (فصل سوم - آرت)
سوال ۷۷ (فصل سوم - آرت)
تطابق و ارزیابی - ترمیمی

درس رادیولوژی

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - رادیولوژیسوال ۳۳ (فصل یکم - اورال)
سوال ۲ - رادیولوژیسوال ۷۳ (فصل سوم - اورال)
سوال ۳ - رادیولوژیسوال ۵۳ (فصل سیزدهم - اورال)
سوال ۱۳ - رادیولوژیسوال ۲۹ (فصل نهم - اورال)
سوال ۱۴ - رادیولوژیسوال ۲۶ (فصل شانزدهم - اورال)
تطابق و ارزیابی - رادیولوژی

به فروشگاه « مؤسسه پارسه » خوش آمدید . رد کردن

0

سبد شما