تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با

Parseh Stock - 27
Parseh Stock - 26
Parseh Stock - 25
Parseh Stock - 24

تطابق با کتاب

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با کتاب می باشد .

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده اندودانتیکس

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده دندانپزشکی کودکان

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده ارتودانتیکس

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده پریودانتیکس

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده پروتز های دندانی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده پاتولوژی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده جامعه نگر

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده تشخیص

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده دندانپزشکی ترمیمی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده مواد دندانی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده رادیولوژی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده جراحی

تطابق با فیلم

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با فیلم می باشد .

  درس جراحی

سوال ۲

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

سوال ۱۰

سوال ۱۲

سوال ۱۴

سوال ۱۷

سوال ۲۰

سوال ۱

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۹

سوال ۱۱

سوال ۱۳

سوال ۱۶

سوال ۱۸

  درس پاتولوژی

سوال ۳

سوال ۶

سوال ۹

سوال ۱۱

سوال ۱۳

سوال ۱۵

سوال ۱۷

سوال ۱۹

سوال ۱

سوال ۴

سوال ۷

سوال ۱۰

سوال ۱۲

سوال ۱۴

سوال ۱۶

سوال ۱۸

سوال ۲۰

  درس مواد دندانی

سوال ۲

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

سوال ۱۰

سوال ۱

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۹

  درس ترمیمی

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۹

سوال ۱۲

سوال ۱۴

سوال ۱۶

سوال ۱۹

سوال ۱

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

سوال ۱۰

سوال ۱۳

سوال ۱۵

سوال ۱۷

سوال ۲۰

  درس دندانپزشکی کودکان

سوال ۲

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

سوال ۱۲

سوال ۱

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۱۰

محتوای این بخش در حال آپدیت شدن می باشد

تطابق فیلم سایر دروس به زودی قرار خواهد گرفت

تطابق با آزمون

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با آزمون می باشد .

تطابق و ارزیابی - آزمون جامع

سوالات آزمون دستیاریسوالات آزمون جامع
۲۳۰ سوال به جز درس زبان۳۰ سوال
۲۰ سوال اندودانتیکس۱ سوال
۲۰ سوال ارتودانتیکس۳ سوال
۲۰ سوال آسیب شناسی دهان و فک و صورت۱ سوال
۳۰ سوال پروتز های دندانی۲ سوال
۲۰ سوال پریودانتیکس۲ سوال
۲۰ سوال بیماری های دهان و فک و صورت۱ سوال
۲۰ سوال جراحی دهان و فک و صورت۵ سوال
۲۰ سوال دندانپزشکی ترمیمی۶ سوال
۲۰ سوال دندانپزشکی کودکان۳ سوال
۲۰ سوال رادیولوژی دهان و فک و صورت۱ سوال
۱۰ سوال مواد دندانی۴ سوال
۱۰ سوال جامعه نگر۱ سوال
آزمون دستیاری سال ۱۳۹۶

تطابق با سوالات

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با سوالات می باشد .

توجه : تطابق بانک سوالات پشتیبان ، به نسبت بسته بانک سوالات همان سال خریداری شده می باشد .

درس اندودانتیکس

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۲ - اندودانتیکسسوال ۳ (فصل هجدهم - ترابی نژاد)
سوال ۴ - اندودانتیکسسوال ۱۰ (فصل چهارم - ترابی نژاد)
سوال ۵ - اندودانتیکسسوال ۶ (فصل هجدهم - ترابی نژاد)
سوال ۶ - اندودانتیکسسوال ۲ (فصل بیستم - ترابی نژاد)
سوال ۱۱ - اندودانتیکسسوال ۸ (فصل دهم - ترابی نژاد)
سوال ۱۲ - اندودانتیکسسوال ۶ (فصل دوازدهم - ترابی نژاد)
سوال ۱۳ - اندودانتیکسسوال ۷ (فصل دوازدهم - ترابی نژاد)
سوال ۱۴ - اندودانتیکسسوال ۵ (فصل سیزدهم - ترابی نژاد)
سوال ۱۵ - اندودانتیکسسوال ۲ (فصل چهاردهم - ترابی نژاد)
تطابق و ارزیابی - اندو

درس پروتز های دندانی

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - پروتزسوال ۲ (فصل سوم - شیلینبرگ)
سوال ۴ - پروتزسوال ۴ (فصل دهم - شیلینبرگ)
سوال ۱۶ - پروتزسوال ۵ (فصل چهارم - زارب)
سوال ۲۳ (فصل پنجم - زارب)
سوال ۱۸ - پروتزسوال ۱ (فصل دوازدهم - زارب)
سوال ۱۹ - پروتزسوال ۱ (فصل دهم - زارب)
سوال ۲۰ - پروتزسوال ۲۰ (فصل پانزدهم - زارب)
سوال ۲۱ - پروتزسوال ۷ (فصل شانزدهم - زارب)
تطابق و ارزیابی - پروتز

درس تشخیص (بیماری های دهان و فک و صورت)

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۳ - تشخیصسوال ۱۰۸ (فصل سوم - برکت)
سوال ۷ - تشخیصسوال ۱۰۳ (فصل چهارم - برکت)
سوال ۲۰ - تشخیصسوال ۱۰۸ (فصل پانزدهم - فالاس)
تطابق و ارزیابی - تشخیص

درس جراحی دهان و فک و صورت

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - جراحیسوال ۴ (فصل سی و دوم)
سوال ۳ - جراحیسوال ۵ (فصل سی و یکم - مالامد)
سوال ۴ - جراحیسوال ۳ (فصل بیست و یکم - مالامد)
سوال ۵ - جراحیسوال ۷ (فصل دوم - مالامد)
سوال ۶ - جراحیسوال ۹ (فصل یکم - پیترسون)
سوال ۸ - جراحیسوال ۶ (فصل هشتم - پیترسون)
سوال ۱۰ - جراحیسوال ۲۵ (فصل سیزدهم - پیترسون)
سوال ۳۵ (فصل سیزدهم - پیترسون)
سوال ۱۱ - جراحیسوال ۴ (فصل پانزدهم - پیترسون)
سوال ۱۵ - جراحیسوال ۱۳ (فصل نوزدهم - پیترسون)
سوال ۱۶ - جراحیسوال ۲۱ (فصل بیست و پنجم - پیترسون)
سوال ۱۷ - جراحیسوال ۱۱ (فصل بیست و چهارم - پیترسون)
سوال ۱۸ - جراحیسوال ۸ (فصل بیست و ششم - پیترسون)
تطابق و ارزیابی - جراحی

درس دندانپزشکی کودکان

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۳ - دندانپزشکی کودکانسوال ۶۰ (فصل هفت - مک دونالد)
سوال ۶ - دندانپزشکی کودکانسوال ۳۵ (فصل دهم - مک دونالد)
سوال ۹ - دندانپزشکی کودکانسوال ۵ (فصل هشت - مک دونالد)
سوال ۱۰ - دندانپزشکی کودکانسوال ۱۳ (فصل نوزده - مک دونالد)
سوال ۱۱ - دندانپزشکی کودکانسوال ۱۰ (فصل بیست - مک دونالد)
سوال ۱۴ - دندانپزشکی کودکانسوال ۳۸۱ (فصل پنجم - مک دونالد)
سوال ۱۵ - دندانپزشکی کودکانسوال ۴ (فصل بیست و هفتم - مک دونالد)
سوال ۱۶ - دندانپزشکی کودکانسوال ۲ (فصل سی و یکم - مک دونالد)
سوال ۱۸ - دندانپزشکی کودکانسوال ۴ (فصل سیزدهم - مک دونالد)
سوال ۷ (فصل سیزدهم - مک دونالد)
سوال ۸ (فصل سیزدهم - مک دونالد)
سوال ۱۶ (فصل سیزدهم - مک دونالد)
تطابق و ارزیابی - اطفال

درس مواد دندانی

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - مواد دندانیسوال ۳ (فصل دوم - مک کیب)
سوال ۵ (فصل دوم - مک کیب)
سوال ۴۴ (فصل دوم - مک کیب)
سوال ۵۰ (فصل دوم - مک کیب)
سوال ۲ - مواد دندانیسوال ۴ (فصل ششم - مک کیب)
سوال ۱۰ (فصل ششم - مک کیب)
سوال ۱۱ (فصل ششم - مک کیب)
سوال ۳ - مواد دندانیسوال ۴ (فصل ششم - مک کیب)
سوال ۱۲ (فصل ششم - مک کیب)
سوال ۳۵ (فصل هفتم - مک کیب)
سوال ۲۱ (فصل هفتم - مک کیب)
سوال ۴ - مواد دندانیسوال ۸ (فصل یازدهم - مک کیب)
سوال ۱۲ (فصل یازدهم - مک کیب)
سوال ۵ (فصل دوم - مک کیب)
سوال ۱۲ (فصل هفتم - مک کیب)
سوال ۵ - مواد دندانیسوال ۱۳ (فصل شانزدهم - مک کیب)
سوال ۲ (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال ۳ (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال ۶ - مواد دندانیسوال ۱۸ (فصل هفدهم - مک کیب)
سوال ۵ (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال ۶ (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال ۷ (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال ۷ - مواد دندانیسوال ۲۵ (فصل بیست و یکم - مک کیب)
سوال ۹ - مواد دندانیسوال ۲۷ (فصل بیست و سوم - مک کیب)
سوال ۱۰ - مواد دندانیسوال ۳۲ (فصل بیست و دوم - مک کیب)
سوال ۵۶ (فصل بیست و دوم - مک کیب)
تطابق و ارزیابی - مواد دندانی

درس ارتودانتیکس

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۵ - ارتودانتیکسسوال ۱۲۷ (فصل سوم - پروفیت)
سوال ۶ - ارتودانتیکسسوال ۲۰ (فصل هفتم - پروفیت)
سوال ۸ - ارتودانتیکسسوال ۹۱ (فصل پنجم - پروفیت)
سوال ۹ - ارتودانتیکسسوال ۴۵ (فصل پنجم - پروفیت)
سوال ۱۰ - ارتودانتیکسسوال ۱۰۶ (فصل ششم - پروفیت)
سوال ۱۱ - ارتودانتیکسسوال ۵۸ (فصل ششم - پروفیت)
سوال ۱۲ - ارتودانتیکسسوال ۲۴۴ (فصل هفتم - پروفیت)
سوال ۱۳ - ارتودانتیکسسوال ۳۴ (فصل هفتم - پروفیت)
سوال ۱۴ - ارتودانتیکسسوال ۵۰ (فصل هشتم - پروفیت)
سوال ۱۵ - ارتودانتیکسسوال ۱۹ (فصل هشتم - پروفیت)
سوال ۱۶ - ارتودانتیکسسوال ۱۳ (فصل دوازدهم - پروفیت)
سوال ۱۷ - ارتودانتیکسسوال ۷۲ (فصل یازدهم - پروفیت)
تطابق و ارزیابی - ارتو

درس پاتولوژی (آسیب شناسی دهان و فک و صورت)

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۵ - پاتولوژیسوال ۱۰۸ (فصل هفتم - نویل)
سوال ۳۳ (فصل هشتم - نویل)
سوال ۷ - پاتولوژیسوال ۱۱۸ (فصل دهم - نویل)
سوال ۱۰ - پاتولوژیسوال ۹۱ (فصل دهم - نویل)
سوال ۱۱ - پاتولوژیسوال ۱۳۲ (فصل دوازدهم - نویل)
سوال ۱۲ - پاتولوژیسوال ۱۱۲ (فصل دهم - نویل)
تطابق و ارزیابی - پاتو

درس پریودانتیکس

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - پریودانتیکسسوال ۷۸ (فصل یکم - کارنزا)
سوال ۲ - پریودانتیکسسوال ۱۲ و ۱۳ (فصل بیست و پنجم - کارنزا)
سوال ۳ - پریودانتیکسسوال ۳۶ (فصل هفتم - کارنزا)
سوال ۴ - پریودانتیکسسوال ۱ (فصل چهاردهم - کارنزا)
سوال ۵ - پریودانتیکسسوال ۱۹ (فصل پانزدهم - کارنزا)
سوال ۹ - پریودانتیکسسوال ۱ (فصل بیست و سوم - کارنزا)
سوال ۱۸ - پریودانتیکسسوال ۲۰ (فصل چهل و یکم - کارنزا)
تطابق و ارزیابی - پریو

درس جامعه نگر (سلامت دهان و دندان)

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - سلامت دهان و دندانسوال ۱۰ (فصل سوم)
سوال ۱۳ (فصل سوم)
سوال ۲۶ (فصل سوم)
سوال ۲ - سلامت دهان و دندانسوال ۱۱۱ (فصل نهم)
سوال ۱۲۱ (فصل نهم)
سوال ۱۲۲ (فصل نهم)
سوال ۴ - سلامت دهان و دندانسوال ۷۵ (فصل پنجم)
سوال ۷۲ (فصل چهارم)
سوال ۵ - سلامت دهان و دندانسوال ۹۶ (فصل هفتم)
سوال ۶ - سلامت دهان و دندانسوال ۹۹ (فصل هفتم)
سوال ۷ - سلامت دهان و دندانسوال ۱۱۸ (فصل نهم)
سوال ۱۲۱ (فصل نهم)
سوال ۱۲۳ (فصل نهم)
سوال ۹ - سلامت دهان و دندانسوال ۱۶۰ (فصل دوازدهم)
سوال ۱۰ - سلامت دهان و دندانسوال ۱۲۳ (فصل نهم)
سوال ۱۷۳ (فصل سیزدهم)
تطابق و ارزیابی - سلامت دهان و دندان

درس دندانپزشکی ترمیمی

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - ترمیمیسوال ۴۷ (فصل نهم - کریگ)
سوال ۵۸ (فصل سیزدهم - کریگ)
سوال ۲ - ترمیمیسوال ۲ (فصل یکم - آرت)
سوال ۲۸ (فصل یکم - آرت)
سوال ۳ - ترمیمیسوال ۷۴ (فصل ششم - شوارتز)
سوال ۶۸ (فصل دوم - آرت)
سوال ۴ - ترمیمیسوال ۱۱ (فصل دهم - کریگ)
سوال ۴۵ (فصل دهم - کریگ)
سوال ۵ - ترمیمیسوال ۱۱ (فصل دهم - کریگ)
سوال ۶ - ترمیمیسوال ۳۸ (فصل هفتم - شوارتز)
سوال ۸ - ترمیمیسوال ۳۱ (فصل دهم - کریگ)
سوال ۹ - ترمیمیسوال ۳۸ (فصل پانزدهم - آرت)
سوال ۱۰ - ترمیمیسوال ۱۱ (فصل یازدهم - شوارتز)
سوال ۶۱ (فصل یازدهم - شوارتز)
سوال ۱۱ - ترمیمیسوال ۷۹ (فصل هفتم - شوارتز)
سوال ۱۲ - ترمیمیسوال ۴ (فصل سوم - آرت)
سوال ۱۳ - ترمیمیسوال ۶۱ (فصل دوم - آرت)
سوال ۸۱ (فصل دوم - آرت)
سوال ۱۴ - ترمیمیسوال ۹ (فصل سیزدهم - آرت)
سوال ۵ (فصل سیزدهم - آرت)
سوال ۱۵ - ترمیمیسوال ۸۱ (فصل نهم - کریگ)
سوال ۱۶ - ترمیمیسوال ۲۹ (فصل سیزدهم - کریگ)
سوال ۷۷ (فصل سیزدهم - کریگ)
سوال ۱۹ - ترمیمیسوال ۲۴ (فصل سوم - آرت)
سوال ۷۷ (فصل سوم - آرت)
تطابق و ارزیابی - ترمیمی

درس رادیولوژی

آزمون ۹۶بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال ۱ - رادیولوژیسوال ۳۳ (فصل یکم - اورال)
سوال ۲ - رادیولوژیسوال ۷۳ (فصل سوم - اورال)
سوال ۳ - رادیولوژیسوال ۵۳ (فصل سیزدهم - اورال)
سوال ۱۳ - رادیولوژیسوال ۲۹ (فصل نهم - اورال)
سوال ۱۴ - رادیولوژیسوال ۲۶ (فصل شانزدهم - اورال)
تطابق و ارزیابی - رادیولوژی

به فروشگاه « مؤسسه پارسه » خوش آمدید . رد کردن

0

سبد شما